Dzisiaj jest: 24.9.2021, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Reklama:

Wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej w Rumi

Dodano: 2 lata temu Czytane: 386 Autor:

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej w Rumi

Aplikant
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta i siedziba Straży Miejskiej. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po obszarze miasta i w budynku Straży Miejskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia
publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,
5) wykształcenie średnie,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8) nienaganna opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe,
2) wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
3) prawo jazdy, min. kat. B,
4) dyspozycyjność,
5) gotowość do odbycia przeszkolenia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w
przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3) inne zadania związane z:
a) ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b) udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c) zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d) udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e) doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f) zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g) informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
2) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
3) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10) książeczka wojskowa do wglądu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz treść oświadczeń z pkt. 8 i 9 do pobrania na stronie bip załączniku do ogłoszenia.

Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 czerwca 2019 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony 6 m-cy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi, w terminie do 22 maja 2019 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.smrumia.nv.pl/Article/id,113.html oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Rumi, siedziba: ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Komendant Straży Miejskiej w Rumi z siedzibą w Rumi, przy ul. Abrahama 17 (kod pocztowy: 84 – 230), tel.: (58) 671 94 73, adres e-mail: r.swirski@sm.rumia.pl ; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych rodo@sm.rumia.pl.
2. Celem zbierania danych jest nabór na stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej w Rumi mający na celu wyłonienie kandydata do pracy. Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 706), art. 11 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016)
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w naborze mającym na celu wyłonienie kandydata na wolne stanowisko pracy. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w/w postępowaniu.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dokumenty aplikacyjne nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy zostali wpisani w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane prze okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata, a nieodebrane osobiście podlegają zniszczeniu po upływie 7 dni od zakończenia 3 miesięcznego okresu ich przechowywania.
9. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób uczestniczących w procedurze naboru, można odebrać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi, w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Źródło: https://sm.rumia.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Bezpieczna Rumia nr 41 - Budżet Obywatelski - Zagłosuj za Twoim Bezpieczeństwem !