Dzisiaj jest: 5.12.2021, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Balony z Helem Rumia - tel.: 531 06 96 96

Reklama:

Wybory prezydenckie 2020 – najważniejsze informacje

Dodano: rok temu Czytane: 425 Autor:

W wyborach prezydenckich zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca będzie miał możliwość głosowania osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem pełnomocnika.

Wybory prezydenckie 2020 – najważniejsze informacje

W wyborach prezydenckich zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca będzie miał możliwość głosowania osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem pełnomocnika. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.
 

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego stałego pobytu może otrzymać w urzędzie gminy stałego miejsca zameldowania – zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można zgłosić pisemnie (osobiście), telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy.

 1. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Zaświadczenia uprawniające do głosowania będą wydawane do 26 czerwca 2020 r. (włącznie).
 2. Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca niezameldowany, który chce wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu może:
 • złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców (pisemnie lub w formie elektronicznej ePUAP); ma to charakter jednorazowy i dotyczy konkretnych wyborów; wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze, której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 czerwca 2020 r. (włącznie),
 • złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją i kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) pisemnie lub w formie elektronicznej (ePUAP), dopisanie do rejestru wyborców ma charakter stały i powoduje skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały; wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca – w ciągu całego roku. Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

W Urzędzie Miasta Rumi, aby odebrać zaświadczenie albo złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców lub stałego rejestru wyborców, należy stawić się osobiście, z dowodem osobistym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, stanowisko nr 5 – Ewidencja Ludności, w godzinach pracy urzędu. W przypadku zaświadczeń można również pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru takiego zaświadczenia – w upoważnieniu należy koniecznie podać imię, nazwisko i nr PESEL osoby, która będzie odbierała zaświadczenie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 679 65 77, (58) 679 65 69   lub pocztą elektroniczną m.nakielska@um.rumia.pl. Druki do pobrania na stronie internetowej BIP Rumia.


Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub  izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.
 

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – zarówno w kraju, jak i za granicą – dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 r.
 

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.


Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby lub
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 19 czerwca 2020 r. Druki do pobrania na stronie internetowej BIP Rumia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 679 65 77, (58) 679 65 69  lub pocztą elektroniczną m.nakielska@um.rumia.pl


Dokumenty do pobrania:

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
UWAGA ! „Wielkie choinek ubieranie” w Galerii Rumia !