Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Reklama:

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Dodano: 2 lata temu Czytane: 929 Autor:

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,
 

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210), w związku z tym na nabywców energii elektrycznej – odbiorców końcowych zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawowej zmiany cen energii elektrycznej, bez których odbiorcy końcowi nie będą mogli uzyskać obniżenia ceny energii elektrycznej za cały należny okres, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Poniżej wskazuję najbardziej istotne zapisy przedmiotowej ustawy, pozwalające zrozumieć wynikające z niej obowiązki:

Art. 5 ust. 1a (definiuje pierwszą grupę odbiorców końcowych energii elektrycznej)

2) będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

3) będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);

4) będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

5) będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Art. 5 ust. 1b

Odbiorca końcowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, jest obowiązany w terminie:

1) 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1210),

2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1

złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy; oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 5 ust. 4

  1. W przypadku gdy obiorca końcowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, pkt 2–5, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1, zmiana umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podsumowując tę część informacji – w celu uzyskania obniżenia ceny za energię elektryczną na okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. przez mikro- i małych przedsiębiorców, konieczne jest wykonanie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1b pkt 1) ustawy tj. złożenie w terminie 28 dni od wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej tzn. najpóźniej do dnia 26 lipca 2019r. oświadczenia o treści jak w załączniku nr 1 do ustawy.

Wskazuję dodatkowo, że obowiązek ten dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Prawo przedsiębiorców są nimi:

1)  mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2)  mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dodatkowym obowiązkiem w przypadku odbiorcy końcowego innego niż wskazany w Art. 5, ust. 1a, a zatem dotyczy to drugiej zdefiniowanej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej czyli średnich i dużych przedsiębiorców (tzn. wszystkich innych niż mikro – i małych przedsiębiorców), jest:

Art. 7 ust. 4a – 4d

4a. Przedsiębiorca będący odbiorcą końcowym innym niż wskazany w art. 5 ust. 1a, może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, zwanego dalej „dofinansowaniem”, za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4b. Do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni odbiorcy końcowi wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2)) oraz eksploatujący tę instalację.

4c. Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania, określonej zgodnie z ust. 5, i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4d. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.3)) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Art. 7b ust 1 – 2

  1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, dołącza się oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podsumowując drugą cześć informacji, należy wskazać, że więksi przedsiębiorcy niż mikro- i mali przedsiębiorcy (średni i duzi przedsiębiorcy), nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa obniżenia ceny energii, lecz jeśli nie wyłącza tego dla nich art. 7 ust. 4b, mają prawo domagać się dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii. W tym celu są uprawnieni do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7b ust.1, który powinien znajdować się na platformie elektronicznej zarządcy rozliczeń cen energii,  wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy.

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zalecam niezwłoczne zapoznanie się z przedmiotową ustawą.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

Załączniki:

Nr 1 – oświadczenie dla mikro- i małych przedsiębiorców do wykonania obowiązku z art. 5 ust.1b pkt 1),

Nr 2 – oświadczenie dla średnich i dużych przedsiębiorców do wykonania uprawnienia wynikającego z art.  7b ust. 2 jako załącznik, do wniosku o którym mowa w art. 7b ust. 2.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
UWAGA ! Wszystkich Świętych 2021 – zmiany w organizacji ruchu w Rumi